O

P

Paternoster

Paternoster är en investeringsstrategi på finansmarknaden som innebär köp och försäljning av aktier med en regelbunden tidsperiod.

Till definition ->

Papperekonomi

Papperekonomi är ett begrepp inom finansmarknaden som refererar till den traditionella hanteringen av ekonomiska transaktioner med hjälp av fysiska dokument och papper.

Till definition ->

Ponzi-upplägg

Ponzi-upplägg är ett bedrägligt system där en person lovar investerare hög avkastning på sina pengar genom att betala ut avkastningen med pengar från nya investerare istället för verkliga vinster.

Till definition ->

Pappersförlust

Pappersförlust är en term inom finansmarknaden som beskriver förlusten på investeringar i aktier eller fonder som bara finns i papper eller digital form.

Till definition ->

Pensionsgrupp

En pensionsgrupp är en grupp av personer som investerar tillsammans för att trygga sin framtida pension.

Till definition ->

Pengamyr

Pengamyr är en term som används inom finansmarknaden för att beskriva en person eller organisation som har stor mängd kapital eller ekonomiska resurser.

Till definition ->

Portföljvärde

Portföljvärde är det totala värdet av en persons eller organisations investeringar i aktier och fonder.

Till definition ->

Pensionsmyndighet

En pensionsmyndighet är en organisation som ansvarar för reglering och övervakning av pensioner och pensionssystem.

Till definition ->

Punkteknisk analys

Punkteknisk analys är en metod för att studera prisutvecklingen på aktier och fonder.

Till definition ->

Pensionskapital

Pensionskapital är pengar som sparas undan för att användas som pension i framtiden.

Till definition ->

Pensionsavgift

Pensionsavgift är en avgift som tas ut på pengarna som sparas till pensionen.

Till definition ->

Pensionspeng

En pensionspeng är pengar som sparas under lång tid för att användas när man blir äldre och slutar arbeta.

Till definition ->

Pensionsförmåner

Pensionsförmåner är pengar eller förmåner som du får när du slutar jobba och går i pension.

Till definition ->

Paretosprincipen

Paretosprincipen är en ekonomisk princip som säger att en majoritet av resultaten kommer från en minoritet av insatserna.

Till definition ->

Ponzi-schema

Ponzi-schema är en bedräglig investeringsstrategi där nya investerare betalar avkastning till tidigare investerare.

Till definition ->

Pulsindex

Pulsindex är en mätare som används på finansmarknaden för att ge en indikation på hur investerare reagerar på olika händelser.

Till definition ->

Pensionssystemets

Pensionssystemets är en term som används för att beskriva det system som finns för att spara pengar under arbetslivet och få ut dem som pension när man blir äldre.

Till definition ->

Potential

Potential är en term inom finansmarknaden som används för att beskriva möjligheten till ökade vinster eller avkastning på en investering.

Till definition ->

Pensionsavsättning

En pensionsavsättning är...

Till definition ->

Pensionsbelopp

Pensionsbelopp är det belopp som man får från sin pension när man går i pension. Det är summan av de pengar man har sparat och investerat under sin tid i arbetslivet.

Till definition ->

Pensionssparande

Pensionssparande är när man sparar pengar under en längre tid för att ha till sin pension.

Till definition ->

Piratekonomi

Piratekonomi är ett begrepp som används för att beskriva en olaglig och oetisk ekonomisk verksamhet där personer ägnar sig åt olaglig kopiering, piratkopiering och handel med upphovsrättsskyddat material.

Till definition ->

Preferensaktie

En preferensaktie är en typ av aktie som ger ägaren vissa privilegier jämfört med vanliga aktier. Den passar för investerare som vill ha stabil avkastning utan att ha rösträtt i bolaget.

Till definition ->

Pensionsutbetalning

En pensionsutbetalning är pengar som betalas ut till en person som har pension. Det är en del av ens framtida inkomst efter arbetslivet.

Till definition ->

Pensionsålder

Pensionsålder är den ålder då man kan börja ta ut sin pension. Pensionsåldern kan variera beroende på vilket land man bor i och vilket pensionssystem man är en del av.

Till definition ->

Psykologi

Psykologi är studiet av hur människor tänker, känner och beter sig.

Till definition ->

Pensionsplanering

Pensionsplanering är processen att försäkra sig om en trygg ekonomi under pensionen.

Till definition ->

Pengahanteringsvärde

Pengahanteringsvärde är ett begrepp inom finansmarknaden som beskriver den kapabilitet och framgång ett fondförvaltningsbolag har när det kommer till att hantera pengar åt sina investerare.

Till definition ->

Pengar

Pengar är ett sätt att mäta och byta värde. Det är vad vi använder för att köpa saker och betala för tjänster.

Till definition ->

Privatekonomi

Privatekonomi handlar om hur vi hanterar vår egen ekonomi. Vi måste göra ekonomiska beslut varje dag som påverkar vår ekonomiska situation. Genom att lära oss om privatekonomi kan vi skapa en stabil och hållbar ekonomi.

Till definition ->

Placering

En placering är när man investerar pengar på olika sätt på finansmarknaden. Det kan handla om att köpa aktier eller investera i fonder.

Till definition ->

Pensionsfonder

En pensionsfond är en typ av fond som hjälper människor att spara pengar till sin pension.

Till definition ->

Portföljförvaltning

Portföljförvaltning är en process där en person eller företag ansvarar för att planera och övervaka en investeringsportfölj.

Till definition ->

Q

Quicksilveroption

En Quicksilveroption är en typ av finansiell derivat som ger investerare möjlighet att köpa eller sälja ett underliggande tillgång vid en förutbestämd tidpunkt och pris.

Till definition ->

Quantitat

Quantitat, inom finansmarknaden, syftar på den mängd av något, till exempel aktier eller fonder, som en investerare äger eller kontrollerar.

Till definition ->

Query

En Query är en fråga eller begäran om information som skickas till en databas eller en sökmotor.

Till definition ->

Quotient

Quotient är inom finansmarknaden, investering, aktier och fonder ett matematiskt begrepp som visar resultatet av en division.

Till definition ->

Quotant

Quotant är en term som används inom finansmarknaden och investeringar i aktier och fonder.

Till definition ->

Quartalsrapport

En quartalsrapport är en finansiell rapport som ger information om en organisations resultat och ekonomiska ställning under en tre-månadersperiod.

Till definition ->

Quadrant

En kvadrant är en grafisk representation som används inom finansmarknaden för att kategorisera olika investeringsstrategier och deras förväntade avkastning och risk.

Till definition ->

Quabb

Quabb är en slangterm som används inom finansvärlden för att beskriva en situation där en investerare har gjort ett dåligt eller felaktigt val.

Till definition ->

Questfond

En questfond är en typ av investmentfond som har som mål att uppnå en specifik avkastning över en given tidsperiod genom att följa en förutbestämd strategi.

Till definition ->

R

Riskpremie

Riskpremie är den extra avkastning som en investerare kräver för att ta på sig risk i en investering. Det är belöningen för att utsätta ens pengar för osäkerhet och möjlig förlust.

Till definition ->

Rådgivningsavgift

En rådgivningsavgift är en kostnad som betalas för att få professionell rådgivning inom finansmarknaden, investeringar, aktier och fonder.

Till definition ->

Räntekostnad

En räntekostnad är den summa pengar som betalas för att låna pengar.

Till definition ->

Reklamationsrätt

Reklamationsrätt är en rätt som konsumenter har när de köper varor eller tjänster och upptäcker fel eller brister i det de har köpt.

Till definition ->

Rörelsekapital

Rörelsekapital är det kapital ett företag behöver för att driva sin dagliga verksamhet. Det är pengar som används för att täcka kostnader som löner, råvaror och hyror. En noggrann hantering av rörelsekapitalet är viktigt för att ett företag ska kunna fortsätta växa och utvecklas.

Till definition ->

Räntesats

En räntesats är en procentuell avgift som betalas eller erhålls vid lån eller investeringar.

Till definition ->

Ränteförändring

Ränteförändring är en term inom finansmarknaden som beskriver hur räntan på ett lån eller en investering ändrar sig över tid. Det kan påverka hur mycket pengar man får eller måste betala tillbaka.

Till definition ->

Röstmajoritet

Röstmajoritet är en term inom finansmarknaden som beskriver situationen när en person eller grupp äger tillräckligt många aktier för att kunna kontrollera bolagets beslut genom att rösta.

Till definition ->

Rörelsemarginal

Rörelsemarginal är ett viktigt begrepp inom finansmarknaden och investeringar i aktier och fonder. Det beskriver hur lönsam en verksamhet är när man tar hänsyn till både intäkterna och kostnaderna.

Till definition ->

Risktolerans

Risktolerans är en term inom finansmarknaden som beskriver en individs eller organisationens förmåga att hantera och acceptera risk i samband med investeringar eller affärsbeslut.

Till definition ->

Regeringsränta

Regeringsränta är den ränta som betalas av svenska staten när den lånar pengar för att täcka sina utgifter.

Till definition ->

Råvarufonder

En råvarufond är en typ av fond där pengarna investeras i råvaror som guld, olja, eller jordbruksprodukter.

Till definition ->

Ränteutbetalning

Ränteutbetalning är pengar du får som avkastning på dina investeringar.

Till definition ->

Råvarubörser

Råvarubörser är marknadsplatser där man kan handla med råvaror, som olja och guld, och de är viktiga inom finansmarknaden.

Till definition ->

Revisionsberättelse

En revisionsberättelse är ett dokument som utfärdas av en revisor och sammanfattar resultatet av en revision av ett företags ekonomiska rapporter.

Till definition ->

Rörlig

Rörlig är ett ord som används inom finansmarknaden för att beskriva något som kan förändras eller variera över tid.

Till definition ->

Rullande

Rullande är ett begrepp inom finansmarknaden som hänvisar till en metod där en investerare konsekvent byter ut äldre investeringar mot nyare. I aktievärlden används termen för att beskriva utbyte av aktier eller fonder innan deras förfallodatum.

Till definition ->

Riskfri

Riskfri är en term som används inom finansmarknaden och investeringar för att beskriva något som inte innebär någon risk eller förlust.

Till definition ->

Ränteavdrag

Ränteavdrag innebär att man får dra av en del av de räntekostnader man har på sina lån, från sin skatt.

Till definition ->

Ryckighet

Ryckighet är ett begrepp som används inom finansmarknaden för att beskriva snabba svängningar i priserna på aktier, fonder eller andra finansiella tillgångar.

Till definition ->

Rekommenderad

Rekommenderad är en term som används inom finansmarknaden för att indikera att något har blivit rekommenderat eller föreslaget till investerare.

Till definition ->

Räntepapper

Räntepapper är ett finansiellt instrument som används för att låna eller låna ut pengar. Det är en typ av investering som ger en fast avkastning över tiden.

Till definition ->

Ränterisk

Ränterisk är en term som används inom finansmarknaden för att beskriva risken för att räntor kommer att förändras och påverka värdena på investeringar, särskilt inom områdena aktier och fonder.

Till definition ->

Resultatprognos

En resultatprognos är en estimering av det förväntade resultatet för ett företag under en viss tidsperiod. Det är ett viktigt verktyg för investerare som hjälper dem att fatta informerade beslut på finansmarknaden.

Till definition ->

Rapportperiod

En rapportperiod är en tidsperiod då företag och investeringsfonder offentliggör sina finansiella resultat.

Till definition ->

Räkenskapsår

Räkenskapsår är en term som används inom finansmarknaden för att beskriva tidsperioden då ett företags ekonomiska transaktioner dokumenteras och redovisas.

Till definition ->

Riskjusterad

Riskjusterad betyder att man tar hänsyn till risk när man bedömer eller jämför olika investeringar. Det är viktigt att tänka på risken när man placerar pengar i aktier eller fonder.

Till definition ->

Revers

Revers är ett juridiskt dokument som används på finansmarknaden för att bekräfta en transaktion.

Till definition ->

Referensränta

Referensränta är en räntesats som används som ett mått på marknadens genomsnittliga räntenivå.

Till definition ->

Räntespread

Räntespread är skillnaden i ränta mellan olika typer av investeringar eller lån. Det är viktigt att förstå räntespread eftersom den kan påverka avkastningen och kostnaderna för investeringar eller lån.

Till definition ->

Realränta

Realränta är skillnaden mellan den nominella räntan och inflationen. Det är viktigt för att bedöma hur mycket pengar man egentligen tjänar eller förlorar på en investering.

Till definition ->

Rösträtt

Rösträtt innebär att man har möjlighet att delta i beslut som fattas inom ett företag eller en organisation.

Till definition ->

Reavinstbeskattning

Reavinstbeskattning är en skatt som tas ut när man säljer en tillgång och gör vinst på försäljningen.

Till definition ->

Reporänta

Reporänta är den ränta som centralbanken sätter på utlåning till de kommersiella bankerna.

Till definition ->

Regulatoriskt

Regulatoriskt handlar om regler och lagar som styr finansmarknaden, investeringar, aktier och fonder.

Till definition ->

Riskkapitalbolag

Ett riskkapitalbolag är ett företag som investerar pengar i andra företag.

Till definition ->

Råvaror

Råvaror är naturliga resurser som används för att tillverka produkter eller förbrukas som de är.

Till definition ->

Räntefond

En räntefond är en typ av fond som investerar i olika ränteinstrument.

Till definition ->

S

Säkerhetspant

Säkerhetspant är en ekonomisk term inom finansmarknaden som innebär att en långivare har rätt att få betalt genom att sälja en säkerhet om låntagaren inte kan betala tillbaka ett lån.

Till definition ->

Skogsaktie

En skogsaktie är en typ av aktie som ger ägaren rätt till delägarskap i ett skogsbruk.

Till definition ->

Solidorm

Solidorm är ett begrepp inom finansmarknaden som relaterar till investeringar i aktier och fonder.

Till definition ->

Systemrisk

Systemrisk är risken för att en händelse eller utveckling inom finansmarknaden kan påverka hela det ekonomiska systemet.

Till definition ->

Sönderradade kursdiagram

Sönderradade kursdiagram är en grafisk representation av en akties eller en fonds prisutveckling över tid.

Till definition ->

Statsobligation

En statsobligation är ett skuldebrev som utfärdas av staten för att låna pengar av allmänheten.

Till definition ->

Skapande förvaltning

Skapande förvaltning är en metod för att hantera investeringar inom finansmarknaden. Det innefattar att aktivt söka och välja ut de bästa möjliga investeringsalternativen för att maximera avkastningen.

Till definition ->

Sammankopplade marknader

Sammankopplade marknader är en term inom finansmarknaden som beskriver en situation då olika marknader påverkar varandra och är beroende av varandra.

Till definition ->

Stopp-loss-nivå

En stopp-loss-nivå är en viktig term inom finansmarknaden och används av investerare för att minimera sina förluster på aktier och fonder.

Till definition ->

Svängningar

Svängningar är när något går upp och ner i värde eller förändras över tid. I finansmarknaden kan det handla om att aktier, fonder och andra investeringar ändrar värde.

Till definition ->

Skugghandel

Skugghandel är en term som används inom finansmarknaden och refererar till olaglig handel med finansiella instrument som aktier och fonder.

Till definition ->

Skatteåterbäring

Skatteåterbäring är pengar som du får tillbaka från staten om du har betalat för mycket skatt under året. Det är som en återbetalning av överskottet du har betalat in.

Till definition ->

Stabilisering

Stabilisering innebär att något hålls stabilt eller att variationerna minskar. Inom finansmarknaden, investering, aktier och fonder kan stabilisering användas för att beskriva processer som syftar till att minska osäkerhet och volatilitet.

Till definition ->

Sifferindex

Sifferindex är en metod som används för att mäta och illustrera förändringar i värde eller prestation.

Till definition ->

Sidoplattor

Sidoplattor är en term inom finansmarknaden som hänvisar till tillbehör och extra funktioner som erbjuds av ett finansiellt instrument, såsom aktier eller fonder.

Till definition ->

Subskriptionsrätt

Subskriptionsrätt är en rättighet som aktieägare får att köpa nya aktier i ett företag innan de erbjuds till allmänheten.

Till definition ->

Strukturaffär

En strukturaffär är en typ av finansiell transaktion där olika tillgångar eller värdepapper kombineras på ett sätt som skapar ett nytt finansiellt instrument.

Till definition ->

Sargning

Sargning är en term inom finansmarknad som används när priset på en aktie eller ett värdepapper sjunker kraftigt under sin tidigare nivå.

Till definition ->

Samhällsekonomi

Samhällsekonomi är studien av hur ekonomiska beslut påverkar samhället som helhet. Det handlar om hur resurser fördelas och används i ett samhälle för att tillgodose människors behov och öka deras välfärd.

Till definition ->

Skiftande marknadsförhållanden

Skiftande marknadsförhållanden är ett begrepp inom finansmarknaden som beskriver att förhållandena och villkoren för handeln med aktier och fonder förändras över tid.

Till definition ->

Sämsta kursdagen

Sämsta kursdagen är den dag då en aktie eller fond förlorar mest värde på en enskild dag.

Till definition ->

Stigande trend

En stigande trend inom finansmarknaden, investeringar, aktier och fonder betyder att något ökar över en längre tidsperiod.

Till definition ->

Svensk indexfond

Svensk indexfond är en typ av fond som är populär på finansmarknaden och passar bra för investerare som vill ha en bred spridning av sina pengar på aktiemarknaden.

Till definition ->

Swedbankaktien

Swedbankaktien är en specifik aktie som kan köpas och säljas på börsen.

Till definition ->

Säljoption

En säljoption är ett finansiellt avtal som ger en investerare rätten att sälja en viss tillgång till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod.

Till definition ->

Sparranta

Sparranta är en typ av sparande som innebär att man regelbundet investerar ett visst belopp i aktier eller fonder.

Till definition ->

Subvention

En subvention är ett ekonomiskt stöd som ges av staten eller andra organ för att underlätta eller göra något billigare.

Till definition ->

Säkerhetsmarginal

En säkerhetsmarginal är en extra skyddsåtgärd som används inom finansmarknaden för att minska riskerna.

Till definition ->

Skattehimmel

Skattehimmel är en term som används för att beskriva en situation där man får betala mycket lite eller ingen skatt på inkomster och investeringar.

Till definition ->

Styrkeluta

En styrkeluta är ett verktyg som används på finansmarknaden för att analysera aktiepriser.

Till definition ->

Substansvärde

Substansvärde är ett viktigt koncept inom finansmarknaden och investeringar. Det används främst för att bedöma värdet av olika företag och aktiebolag. För en femteklassare kan substansvärde förklaras som det materiella värdet av ett företag, det vill säga värdet av alla dess tillgångar efter att skulder och andra förpliktelser har dragits av.

Till definition ->

Snabblån

Snabblån är en typ av lån där man kan få pengarna snabbt, men till hög ränta. Det är vanligtvis små lån som man kan ta för att täcka oväntade utgifter eller betala av andra skulder. Det är viktigt att vara medveten om att snabblån kan vara väldigt dyra och att man måste vara noga med att betala tillbaka i tid.

Till definition ->

Sparhorisont

Sparhorisont är den tidsperiod under vilken man planerar att investera pengar.

Till definition ->

Styrränta

Styrränta är ett begrepp inom finansmarknaden som används för att beskriva den ränta som centralbanken i ett land bestämmer. Räntan används för att påverka ekonomin och tillväxten i landet.

Till definition ->

Soliditet

Soliditet är ett ekonomiskt begrepp som används för att beskriva den del av ett företags tillgångar som är finansierade med eget kapital. Det används för att bedöma företagets ekonomiska stabilitet och långsiktiga överlevnadsförmåga.

Till definition ->

Skuldbeläggning

Skuldbeläggning är ett begrepp inom finansmarknaden som innebär att ta lån för att finansiera en investering eller köp av tillgångar.

Till definition ->

Sammanslagning

En sammanslagning är när två eller flera företag beslutar att slå samman sina verksamheter för att bilda ett nytt företag. Detta kan påverka finansmarknaden, investeringar, aktier och fonder.

Till definition ->

Swingtrading

Swingtrading är en investeringsstrategi som innebär att köpa och sälja aktier eller andra finansiella instrument inom korta tidsramar.

Till definition ->

Spekulation

Spekulation är när en person köper eller säljer något i hopp om att tjäna pengar genom att förutse framtida prisförändringar.

Till definition ->

Sektoranalys

En sektoranalys innebär att undersöka olika branscher inom ekonomin för att bedöma deras ekonomiska prestation och framtida möjligheter.

Till definition ->

T

Tillhandahållit

Ordet 'Tillhandahållit' används inom finansmarknaden, investering, aktier och fonder för att beskriva när en tjänst eller produkt erbjuds av ett företag eller en institution.

Till definition ->

Tjänstefond

En tjänstefond är en typ av fond som används för att spara pengar som kan användas vid pensionering eller andra specifika händelser i livet.

Till definition ->

Tillgänglighetsvillkor

Tillgänglighetsvillkor är de regler och begränsningar som gäller när det kommer till att kunna få tillgång till och använda olika finansiella instrument som aktier och fonder.

Till definition ->

Tillgångscertifikat

Tillgångscertifikat är en typ av värdepapper som representerar ägandeskap eller intresse i en tillgång på en finansmarknad.

Till definition ->

Terval

Terval är en term inom finansmarknaden som används för att beskriva tidsperioden mellan två händelser, såsom utdelningen av aktieutdelning eller utbetalningen av räntan från en obligation.

Till definition ->

Tillväxtmarknad

En tillväxtmarknad är en ekonomisk term som beskriver ett land eller en region som har hög potential för ekonomisk tillväxt.

Till definition ->

Totalavkastning

Totalavkastning är summan av avkastningen från både prisändringar och utdelningar på en investering över en viss tidsperiod.

Till definition ->

Trygghetskapital

Trygghetskapital är en ekonomisk resurs som används för att skydda och trygga individers ekonomiska framtid.

Till definition ->

Tillväxtstrategi

En tillväxtstrategi är en plan som används för att öka vinsten och expandera företaget.

Till definition ->

Tjänsteleverantör

En tjänsteleverantör är ett företag eller organisation som erbjuder olika typer av finansiella tjänster och produkter till sina kunder.

Till definition ->

Tilläggsskydd

Tilläggsskydd är en form av försäkring som ger extra skydd utöver det grundläggande försäkringsskyddet.

Till definition ->

Tillämpningsområde

Tillämpningsområde är ett ord som används inom finansmarknaden för att beskriva området där en viss regel, princip eller metod appliceras.

Till definition ->

Tillgångsindex

Tillgångsindex är ett mått som används för att mäta och jämföra utvecklingen av olika tillgångar på finansmarknaden.

Till definition ->

Tilläggstjänst

En tilläggstjänst inom finansmarknaden, investeringar, aktier och fonder är en extra tjänst som erbjuds för att komplettera och förbättra en huvudtjänst.

Till definition ->

Tidsviktad avkastning

Tidsviktad avkastning är en metod som används för att mäta avkastningen på en investering över tid i förhållande till hur mycket pengar som har investerats vid olika tidpunkter.

Till definition ->

Tillhandahållande

Tillhandahållande är en term inom finansmarknaden som innebär att erbjuda och tillgängliggöra produkter eller tjänster för investerare och aktieägare.

Till definition ->

Teckningsrätt

Teckningsrätt är något som aktieägare kan få när ett företag bestämmer sig för att ge ut nya aktier. Det ger aktieägaren förmånen att köpa fler aktier i företaget till ett visst pris.

Till definition ->

Teckenställning

Teckenställning är en process där investerare anger sitt intresse för att köpa aktier eller fonder i ett företag.

Till definition ->

Total kostnad

Total kostnad är den totala summan av alla kostnader som är förknippade med en investering.

Till definition ->

Tillgångsklass

En tillgångsklass är en grupp av finansiella tillgångar som delar liknande egenskaper och risknivåer.

Till definition ->

Tillgångsplan

En tillgångsplan är en strategi som används inom finansmarknaden för att hantera och maximera avkastningen på olika tillgångar som aktier och fonder.

Till definition ->

Tillgångssamband

Tillgångssamband är ett begrepp inom finansmarknaden som beskriver hur olika tillgångar rör sig i relation till varandra.

Till definition ->

Tillämplig förordning

Tillämplig förordning är en lag eller regel som gäller för en viss situation eller verksamhet.

Till definition ->

Tilldelningsfond

En tilldelningsfond är en typ av fond inom finansmarknaden. Den används för att samla och investera pengar från olika investerare.

Till definition ->

Tillväxtaktier

Tillväxtaktier är aktier i företag som förväntas växa snabbare än genomsnittet på marknaden.

Till definition ->

Tillgångsskydd

Tillgångsskydd är åtgärder eller strategier som används för att skydda dina tillgångar från förluster eller risker. Det kan inkludera att diversifiera investeringar, använda försäkringar och skapa en nödfond.

Till definition ->

Typ av ränta

En 'Typ av ränta' syftar på olika sätt som ränta kan beräknas eller betalas ut, beroende på vilken typ av ränteformel eller räntemodell som används.

Till definition ->

Tillgångsslag

Tillgångsslag är olika typer av investeringsalternativ som finns på finansmarknaden.

Till definition ->

Tjänstepension

Tjänstepension är en typ av pension som man får från sin arbetsgivare. Det är en extra inkomst som man får när man går i pension.

Till definition ->

Tidsvärde

Tidsvärde är ett begrepp inom finansmarknaden som hänvisar till värdet av pengar över tid. Det är viktigt för investerare att förstå tidsvärdet eftersom det påverkar deras beslut om att köpa eller sälja tillgångar såsom aktier och fonder.

Till definition ->

Tillerkända utgifter

Tillerkända utgifter refererar till kostnader som beviljas av en myndighet eller organisation inom finansmarknaden.

Till definition ->

Tilläggsköp

Tilläggsköp är en term som används inom finansmarknaden och refererar till ett köp av ytterligare aktier eller fonder utöver de befintliga innehaven.

Till definition ->

Tillgångar

Tillgångar är något som en person eller ett företag äger och som har ekonomiskt värde.

Till definition ->

Trender

En trend är en utveckling som sker över en viss tid. Inom finansmarknaden syftar trend ofta på marknadens riktning eller kursutveckling för till exempel aktier eller fonder.

Till definition ->

Tillagningsmetod

Tillagningsmetoden i finansmarknaden, investering, aktier och fonder syftar till de olika strategier och tekniker som används för att skapa en stabil och framgångsrik portfölj av finansiella tillgångar.

Till definition ->

Tillväxtfonder

Tillväxtfonder är en typ av fond som investerar i företag som förväntas växa och ge god avkastning på lång sikt.

Till definition ->

Teknisk indikator

En teknisk indikator är ett verktyg inom finansmarknaden som används för att analysera pris- och volymdata på aktiemarknaden.

Till definition ->

Teknisk analys

Teknisk analys är en metod för att undersöka och förutsäga prisrörelser av finansiella tillgångar, såsom aktier och fonder. Genom att analysera historisk prisdata och använda olika tekniska indikatorer försöker investerare att identifiera trender och mönster för att fatta informerade investeringsbeslut.

Till definition ->

Transaktionshistorik

Transaktionshistorik är en sammanfattning av alla tidigare affärer och transaktioner som har genomförts på en viss kontotyp. Det används för att hålla reda på alla inköp, försäljningar och överföringar som har gjorts.

Till definition ->

U

Underrättelse

Underrättelse är information eller meddelande som samlas in och sprids för att ge kunskap eller insikt om olika ämnen inom finansmarknaden, investering, aktier och fonder.

Till definition ->

Utgångsläge

Utgångsläge är en term inom finansmarknaden som beskriver den initiala positionen eller situationen innan en investering eller handel genomförs.

Till definition ->

Utbytbar aktie

Utbytbar aktie är en term som används inom finansmarknaden och syftar på en typ av aktie som kan omvandlas till en annan typ av aktie.

Till definition ->

Utställandetid

Utställandetid är den period under vilken aktier eller andra finansiella instrument kan köpas eller säljas på en börs.

Till definition ->

Uthyrning

Uthyrning är en process där en person eller ett företag hyr ut en egendom eller en resurs till en annan person eller ett företag för en viss tid och mot en avgift.

Till definition ->

Uppkallningsrätt

Uppkallningsrätt är en juridisk term inom finansmarknaden som ger en person eller organisation rätten att namnge eller uppkalla något, vanligtvis en fond eller ett stipendium, efter sig själv eller någon annan.

Till definition ->

Utplockning

Utplockning är en process där investerare väljer ut specifika aktier eller tillgångar från en större grupp för att diversifiera sin portfölj och maximera avkastningen.

Till definition ->

Utgångsvärde

Utgångsvärde är det ursprungliga värdet på en investering eller tillgång när den först köps.

Till definition ->

Uppgång

Uppgång är ett uttryck inom finansmarknaden som beskriver en positiv utveckling på aktiemarknaden.

Till definition ->

Underkastelse

Underkastelse är ett begrepp inom finansmarknaden som innebär att en person eller organisation accepterar eller ger efter för någon annans krav eller beslut.

Till definition ->

Uttagbart belopp

Uttagbart belopp är den summa pengar som kan tas ut från en investering eller en fond vid en given tidpunkt.

Till definition ->

Undervärderat

Undervärderat är ett ord inom finansmarknaden som beskriver när ett värdepapper anses vara värt mindre än dess faktiska värde.

Till definition ->

Utjämningsförbehåll

Utjämningsförbehåll är en reglering inom finansmarknaden som används i samband med investeringar i aktier och fonder.

Till definition ->

Uthållighet

Uthållighet definieras som förmågan att fortsätta att göra något, trots svårigheter eller motgångar, under en längre period.

Till definition ->

Utsträckning

Utsträckning är ett begrepp inom finansmarknaden som används för att mäta en investerings risk.

Till definition ->

Upprättandeavgift

Upprättandeavgift är en avgift som tas ut vid starten av en investering i vissa fonder och aktier.

Till definition ->

Undvikande

Undvikande är en handling där man aktivt väljer att inte göra något på grund av rädsla, osäkerhet eller brist på kunskap.

Till definition ->

Utplaceringskostnad

Utplaceringskostnad är en kostnad som uppstår vid investeringar i aktier och fonder. Det är en avgift som betalas för att placera pengar i ett fond- eller aktiebolag.

Till definition ->

Uppedering

Uppedering är när intresset för en aktie eller fond ökar kraftigt under en kort period på finansmarknaden.

Till definition ->

Uppsidepotential

Uppsidepotential är en term som används inom finansmarknaden för att beskriva den potentiella ökningen i värde eller avkastning som en investering kan ge.

Till definition ->

Utgångspunkt

Utgångspunkt är det första steget eller den grundläggande faktorn som används för att starta eller bedöma något inom finansmarknaden, investeringar, aktier och fonder.

Till definition ->

Undertecknande

Undertecknande är processen att skriva ens namn för att bekräfta eller godkänna något, som en överenskommelse eller ett dokument.

Till definition ->

Utestående belopp

Utestående belopp är den återstående skulden eller summan som någon inte har betalat.

Till definition ->

Utgivningskurs

Utgivningskurs är priset på en aktie när den först erbjuds till allmänheten.

Till definition ->

Utlösenivå

Utlösenivå är en term relaterad till finansmarknaden, investeringar, aktier och fonder. Det används för att beskriva en specifik nivå eller punkt där en investering kan avslutas.

Till definition ->

Uppsida

Uppsida är en term som används inom finansmarknaden för att beskriva möjligheten till vinst eller ökning i värde.

Till definition ->

Utnyttjandegrad

Utnyttjandegrad inom finansmarknaden är en måttstock som används för att mäta hur mycket av en resurs som verkligen används jämfört med hur mycket som är tillgängligt.

Till definition ->

Uppsägning

Uppsägning är en viktig process inom finansmarknaden, investering, aktier och fonder. Genom att förstå vad uppsägning innebär kan du ta välgrundade beslut när du investerar pengar.

Till definition ->

Unikt instrument

Ett unikt instrument inom finansmarknaden är något som skiljer sig från de vanliga sätten att investera i aktier eller fonder.

Till definition ->

Uttryckligt godkännande

Uttryckligt godkännande är en term inom finansmarknaden som innebär att en person ger sitt tydliga och formella medgivande till en viss åtgärd eller transaktion.

Till definition ->

Uppgörelsepris

Uppgörelsepris är priset som fastställs vid avslutningen av en handel med aktier eller fonder.

Till definition ->

Utvärdering

Utvärdering är en viktig process inom finansmarknaden, investeringar, aktier och fonder där man bedömer resultat och prestationer.

Till definition ->

Utfärdarkostnad

Utfärdarkostnad är kostnaden för att emittera nya värdepapper, som till exempel aktier eller obligationer.

Till definition ->

Underavkastning

Underavkastning innebär att en investering har gett en sämre avkastning än förväntat eller sämre avkastning än en specifik referenspunkt.

Till definition ->

Uttagsplan

En uttagsplan är en plan som används för att ta ut pengar från en investering på ett organiserat sätt.

Till definition ->

Utvecklad marknad

Utvecklad marknad är en term inom finansmarknaden som beskriver en börs där företag är noterade och handlas offentligt.

Till definition ->

Utplaceringskonto

Utplaceringskonto är ett konto där man kan placera sina pengar för att få avkastning.

Till definition ->

Utfallskurs

Utfallskurs är priset som en aktie, fond eller annan investering säljs eller handlas för på en viss tidpunkt.

Till definition ->

V

Värdepappersemission

En värdepappersemission är en process där ett företag säljer nya aktier eller obligationer på marknaden för att skaffa kapital.

Till definition ->

Volymviktad medelkurs

Volymviktad medelkurs är en genomsnittlig prisnivå för en aktie eller fond som tar hänsyn till både kursnivån och handelsvolymen.

Till definition ->

Värdepappersersättning

Värdepappersersättning är en form av ekonomisk ersättning som betalas ut till investerare vid förlust av värdepapper eller vid felaktigt agerande från en finansiell institution.

Till definition ->

Värdepappersförlust

En värdepappersförlust är när värdet på en investering minskar och man förlorar pengar. Det kan hända i samband med att man köper och säljer aktier eller fonder.

Till definition ->

Värdepappersinnehav

Värdepappersinnehav är den totala mängden värdepapper som en person eller organisation äger. Det kan inkludera aktier, fonder och andra finansiella instrument.

Till definition ->

Värdepappersdepå

En värdepappersdepå är en plats där man förvarar sina värdepapper som aktier och fonder. Den fungerar som ett elektroniskt konto där man kan köpa, sälja och förvara sina investeringar.

Till definition ->

Värdepappersinformation

Värdepappersinformation är information om olika finansiella instrument som aktier och fonder.

Till definition ->

Värdepappersregistrering

Värdepappersregistrering är processen att dokumentera och upprätthålla information om värdepapper.

Till definition ->

Värdepappersportfölj

En värdepappersportfölj är en samling av olika finansiella tillgångar, som aktier och fonder.

Till definition ->

Värdepapperstillsyn

Värdepapperstillsyn är den övervakning och reglering av värdepappersmarknaden för att skydda investerare och säkerställa rättvis och korrekt handel.

Till definition ->

Vinstprognos

En vinstprognos är en bedömning av hur mycket vinst ett företag förväntas generera under en viss period.

Till definition ->

Värderingsmodell

En värderingsmodell är ett verktyg inom finansmarknaden som används för att bedöma värdet på investeringar, aktier eller fonder.

Till definition ->

Värdepappersmarknad

En värdepappersmarknad är en plats där människor kan köpa och sälja olika typer av värdepapper, som aktier och fonder.

Till definition ->

Vinstvarning

En vinstvarning är en varning om att ett företag förväntas ha en lägre vinst än förväntat. Detta kan påverka företagets aktiekurs och investerare bör vara medvetna om denna information.

Till definition ->

Värdepappersrörelse

En värdepappersrörelse är en verksamhet där man köper och säljer värdepapper, såsom aktier och fonder. Det är en viktig del av finansmarknaden och innebär att man handlar med värdepapper för att tjäna pengar.

Till definition ->

Värdepapperslån

Värdepapperslån är en typ av lån som används på finansmarknaden för att köpa aktier eller fonder.

Till definition ->

Värdeskrivning

Värdeskrivning är en process där man bedömer och bestämmer värdet på tillgångar såsom aktier och fonder.

Till definition ->

Värdepappershandel

Värdepappershandel är en aktivitet där köp och försäljning av värdepapper, som aktier och fonder, genomförs på en finansmarknad.

Till definition ->

Värdepappersinstitut

Värdepappersinstitut är företag som erbjuder olika tjänster inom finansmarknaden.

Till definition ->

Värdepapperscentral

En värdepapperscentral är en viktig institution på finansmarknaden som har ansvar för att underlätta handeln med värdepapper.

Till definition ->

Vinstutdelningsandel

En vinstutdelningsandel är en del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna.

Till definition ->

Verkställande direktör

En verkställande direktör (VD) är den högsta tjänstemannen i ett företag och ansvarar för att leda och styra företagets verksamhet.

Till definition ->

Volymindikator

En volymindikator är ett verktyg som används i finansmarknaden för att mäta handelns aktivitet på en viss aktie eller marknad. Lär dig mer om volymindikatorer och deras användning inom investeringar och aktiemarknaden.

Till definition ->

Värdegrund

Värdegrund är de grundläggande principer och värderingar som styr hur en organisation eller en individ agerar och tar beslut inom finansmarknaden, investeringar, aktier och fonder.

Till definition ->

Värdeutveckling

Värdeutveckling är en term inom finansmarknad som beskriver förändringen i värdet på en investering över tid.

Till definition ->

Villkorlig order

En villkorlig order är en instruktion som en investerare ger till sin mäklare för att köpa eller sälja en aktie eller fond när ett visst villkor uppfylls.

Till definition ->

Volatilitetsindex

Volatilitetsindex är ett mått på variationen i priserna på finansiella tillgångar, som aktier eller fonder.

Till definition ->

Vinstmarginalmål

Vinstmarginalmålet är ett viktigt begrepp inom finansmarknaden, investeringar och aktier. Det är en måttstock för att bedöma ett företags lönsamhet.

Till definition ->

Värdeskapande

Värdeskapande är en viktig term inom finansmarknaden som handlar om att skapa ökande värde eller avkastning på sina investeringar.

Till definition ->

Valutamarknad

Valutamarknad är en marknad där olika valutor kan köpas och säljas.

Till definition ->

Verkställighet

Verkställighet inom finansmarknaden relaterar till genomförandet av en handel eller en transaktion. Det innebär att en order eller ett avtal faktiskt köps eller säljs enligt de angivna villkoren.

Till definition ->

Värdepappersfonder

Värdepappersfonder är en typ av investeringsfonder som huvudsakligen investerar i olika typer av värdepapper.

Till definition ->

W

Write-off

En 'Write-off' är en ekonomisk term som används inom finansmarknaden, investeringar och aktier. Termen används för att beskriva processen att avskriva värdet på en tillgång som inte längre förväntas generera något ekonomiskt värde.

Till definition ->

Working capital

Working capital beskriver det kapital som ett företag har tillgängligt för att finansiera sin dagliga verksamhet.

Till definition ->

Warrants

Warrants är ett finansiellt instrument som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa eller sälja en specifik tillgång till ett förutbestämt pris och vid ett specifikt datum.

Till definition ->

Wholesale banking

Wholesale banking är en verksamhet som erbjuder finansiella tjänster till stora företag, institutioner och offentliga sektorn.

Till definition ->

Window dressing

Window dressing är en strategi inom finansmarknaden där investerare gör kosmetiska förändringar i sin portfölj för att förbättra utseendet.

Till definition ->

Weighted average cost of capital

Weighted average cost of capital (WACC) är en finansiell term som används för att beräkna genomsnittlig kostnad för ett företags kapitalstruktur.

Till definition ->

Wallstreet

Wall Street är en gata i New York City som är känt som USA:s finansiella centrum.

Till definition ->

Wage-price spiral

En wage-price spiral är en ekonomisk situation där löner och priser stiger i en självförstärkande cykel.

Till definition ->

Weekly options

Weekly options är en typ av optioner på finansmarknaden som har en kort löptid på en vecka.

Till definition ->

Wealth management

Wealth management är en strategi som används för att hantera och växa rikedom på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Till definition ->

X

No items found.

Y

Yrkesval

Yrkesval är beslutet om vilket yrke man väljer att arbeta inom.

Till definition ->

Yrkesinkomst

En yrkesinkomst är pengar som man tjänar genom att jobba och utföra ett yrke.

Till definition ->

Ytterligareinsats

En ytterligareinsats är en extra investering som görs för att öka kapitalet och möjligtvis öka avkastningen i en investering.

Till definition ->

Yttrandefrihet

Yttrandefrihet är rätten att fritt kunna uttrycka sina åsikter och tankar.

Till definition ->

Yttranderätt

Yttranderätt är rätten att uttrycka sin åsikt eller ståndpunkt inom finansmarknaden, investeringar, aktier och fonder.

Till definition ->

Ytterstaliktillgång

En ytterstaliktillgång, inom finansmarknaden, investering, aktier och fonder, är en tillgång som har mycket låg sannolikhet att förlora i värde eller bli insolvent.

Till definition ->

Ytterlighetsvärdering

Ytterlighetsvärdering är en analysmetod inom finansmarknaden som används för att bedöma risk och avkastning på investeringar i aktier och fonder.

Till definition ->

Yrkeshuvudmannaskap

Yrkeshuvudmannaskap innebär att en person eller organisation agerar som förvaltare för andras pengar inom finansmarknaden. Det är ett viktigt begrepp inom investeringar, aktier och fonder.

Till definition ->

Yieldkurva

En yieldkurva är en grafisk representation av förändringen av avkastningen på olika skuldförbindelser över tid.

Till definition ->

Z

ZEBRA

ZEBRA är ett begrepp inom finansmarknaden som beskriver en investeringsstrategi som kombinerar både hög risk och hög avkastning. Läs vidare för att lära dig mer om ZEBRA och dess samband med investeringar, aktier och fonder.

Till definition ->

Z-insats

En Z-insats är en sorts insats som görs på finansmarknaden för att köpa aktier eller fonder.

Till definition ->

Z-kurva

En Z-kurva är en graf som visar hur en investering utvecklar sig över tid.

Till definition ->

Zero-sum

Zero-sum är ett begrepp inom finansmarknaden som beskriver en situation där en persons vinst är lika med en annan persons förlust. Det är som ett nollsummespel där pengar omfördelas utan att någon ny rikedom skapas.

Till definition ->

Zonpris

Zonpris är priset på en aktie eller fond under en viss tidsperiod.

Till definition ->

Zenit

Zenit är en term som används inom finansmarknaden för att beskriva den högsta punkten eller toppen i en aktiekurs.

Till definition ->

Zonindelning

Zonindelning är en metod för att kategorisera olika länder eller regioner baserat på deras ekonomiska och politiska förhållanden.

Till definition ->

Å

Återvinningsfond

En återvinningsfond är en fond som investerar i företag med potential att återhämta sig efter en nedgång i deras aktiekurs.

Till definition ->

Årsavkastning

Årsavkastning är resultatet av en investering under ett år. Det är det totala beloppet av pengar som man har tjänat eller förlorat på sin investering.

Till definition ->

Återinvestera

Återinvestera är när man tar de pengar man fått i avkastning från en investering och placerar dem i nya investeringar för att fortsätta växa.

Till definition ->

Åtagande

Ett åtagande är ett löfte eller en förpliktelse att göra något.

Till definition ->

Återinvestering

Återinvestering är en process där man använder de pengar man tjänat på en investering för att göra ytterligare investeringar.

Till definition ->

Återbetalning

Återbetalning är när pengar som tidigare lånats ut eller betalats för en vara eller tjänst återlämnas.

Till definition ->

Årsstämma

Årsstämma är ett viktigt evenemang för företag och dess aktieägare där man diskuterar och fattar beslut om företagets framtid.

Till definition ->

Åtstramning

Åtstramning är en ekonomisk term som avser politiska eller ekonomiska åtgärder som syftar till att minska budgetunderskottet och balansera landets ekonomi. Det kan innebära att regeringen skär ner på utgifter eller höjer skatter för att öka statens intäkter.

Till definition ->

Åsättning

Åsättning är ett ord inom finansmarknaden, investeringar, aktier och fonder som handlar om hur mycket pengar någon får betalt.

Till definition ->

Återköp

Återköp är när ett företag köper tillbaka sina egna aktier från aktieägarna.

Till definition ->

Årlig förvaltningsavgift

Årlig förvaltningsavgift är en avgift som tas ut av fondbolag för att täcka kostnaderna för att förvalta en fond och ge avkastning åt dess investerare.

Till definition ->

Årsredovisning

En årsredovisning är en sammanställning av en organisations ekonomi under ett år.

Till definition ->

Ä

Äskande

Äskande är en handling där man begär eller ber om något, särskilt när det gäller pengar.

Till definition ->

Ändringsskäl

Ändringsskäl är förklaringen eller motiveringen bakom varför något behöver ändras.

Till definition ->

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett juridiskt dokument som används för att reglera ägande och fördelning av tillgångar vid en eventuell framtida skilsmässa.

Till definition ->

Ändringsklausul

En ändringsklausul är en bestämmelse i en juridiskt bindande överenskommelse som ger parterna möjlighet att ändra eller modifiera avtalet vid behov.

Till definition ->

Ärenterisk

Ärenterisk är risken att förlora pengar på grund av förändringar i räntorna.

Till definition ->

Ägarpolicy

En ägarpolicy är en uppsättning riktlinjer eller principer som en företagsägare eller investerare använder för att styra sitt engagemang i företag.

Till definition ->

Ärendehantering

Ärendehantering är processen att hantera olika uppgifter och ärenden inom finansmarknaden, investering, aktier och fonder. Det innebär att organisera, övervaka och följa upp dessa ärenden för att säkerställa att de blir korrekt och effektivt genomförda.

Till definition ->

Änkefond

En änkefond är en typ av fond som hjälper änkor och föräldralösa barn genom att ge ekonomiskt stöd och trygghet.

Till definition ->

Ärlighetsskyldighet

Ärlighetsskyldighet är en princip som innebär att man har skyldighet att vara ärlig och korrekt när man handlar med aktier eller fonder.

Till definition ->

Äganderätt

Äganderätt innebär att man har rätt att äga och kontrollera en viss egendom eller tillgång.

Till definition ->

Ö

Övergångsregel

En övergångsregel är en tillfällig bestämmelse eller riktlinje som används för att hantera en specifik situation eller period inom finansmarknad, investeringar, aktier eller fonder.

Till definition ->

Övervakningsprocess

En övervakningsprocess inom finansmarknaden, investeringar, aktier och fonder är en systematisk process där olika aktörer och myndigheter övervakar och kontrollerar att regler och lagar efterlevs för att skydda investerare och upprätthålla marknadens integritet.

Till definition ->

Öppet handelssystem

Ett öppet handelssystem är en plattform där köpare och säljare kan handla med varandra på en finansmarknad.

Till definition ->

Ökad ägarandel

Ökat ägarandel är en term som används inom finansmarknaden för att beskriva när en person eller företag köper fler aktier i ett företag.

Till definition ->

Överskottsinstrument

Ett överskottsinstrument är ett finansiellt verktyg som används för att placera överskottskapital och generera avkastning.

Till definition ->

Överlåtelsevärde

Överlåtelsevärde är ett begrepp inom finansmarknaden som beskriver värdet på en investering eller tillgång vid försäljning.

Till definition ->

Överavkastning

En överavkastning är när en investering presterar bättre än förväntat av jämförelseindex.

Till definition ->

Ömsesidig fondförvaltare

En ömsesidig fondförvaltare är en professionell person som ansvarar för att förvalta investeringar i ömsesidiga fonder.

Till definition ->

Övervärderingsgrad

Övervärderingsgrad är en term inom finansmarknaden som används för att beskriva hur mycket en aktie eller fond är övervärderad jämfört med sitt egentliga värde.

Till definition ->

Överköpsbekräftelse

En överköpsbekräftelse är ett dokument som bekräftar att en aktie- eller fondtransaktion har genomförts.

Till definition ->
Sida 1Sida 2