- Reklamation -

Om du inte är nöjd

Det är viktigt för oss att du som kund är nöjd med oss. Vår ambition är att alltid aktivt förebygga eventuella missförstånd. Om du upplever att vi inte har uppfyllt dina förväntningar är det viktigt att du snarast kontaktar oss så att vi tillsammans får reda ut vad som har inträffat.
Kontakta först den som har utfört ditt ärende
Vid klagomål ska du i första hand alltid kontakta din rådgivare för att få ytterligare förklaring till vad som har hänt och reda ut eventuella missförstånd.

Klagomålsansvarig

Om du efter kontakt med din rådgivare fortfarande anser att dina synpunkter inte har beaktats kan du kontakta klagomålsansvarig. Ärendet ska framställas skriftligen, vi ber dig att utförligt beskriva vad du är missnöjd med samt vad som har hänt. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Klagomål:
Garantum Fondkommission AB:
Box 7641
103 94  Stockholm
Telefon: 08-522 387 80
epost: klagomal@garantum.se

Klagomålsansvarig Försäkringsförmedling

Vi har som målsättning att besvara klagomål så skyndsamt som möjligt. Klagomål besvaras normalt inom 14 dagar från det att ärendet har kommit till klagomålsansvarig. Om utredningen av ett klagomål kräver längre handläggningstid kommer du att få information om detta.Garantum Fondkommission AB:
Box 7641
103 94  Stockholm
Telefon: 08-522 387 80
epost: klagomal@garantum.se

Andra oberoende vägar för prövning

Om du inte är nöjd efter att klagomålsansvarig har prövat ditt ärende finns det andra vägar för prövning. Du har möjlighet att få kostnadsfri vägledning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå (www.konsumenternas.se).
Du kan även föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se) eller till allmän domstol.