- Våra tillstånd -

Strategi Invest är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Som anknutet ombud får Strategi Invest ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseenden investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster.

Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.

Strategi Invest är också registrerat som försäkringsförmedlare och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lag om försäkringsförmedling förmedla livförsäkringar (samtliga klasser) samt olycksfalls- och sjukförsäkring.

Strategi Invest har även tillstånd för förmedling av fondandelar och investeringsrådgivning avseende fondandelar.

I egenskap av försäkringsförmedlare, med nämnda sidotillstånd, står Strategi Invest direkt under Finansinspektionens tillsyn.