Ekonomisk tillväxt

Ekonomisk tillväxt är när en ekonomi växer och blir större. Det är ett mått på hur mycket produktion och inkomst ökar över tid.

Hur mäter man ekonomisk tillväxt?

Ekonomisk tillväxt mäts oftast genom att titta på bruttonationalprodukt (BNP). BNP är ett mått på värdet av alla varor och tjänster som produceras inom ett lands gränser under en viss tidsperiod, vanligtvis ett år. Om BNP ökar över tid betyder det att ekonomin växer. En annan vanlig mätning av ekonomisk tillväxt är BNP per capita, vilket är BNP delat med antalet invånare i ett land. Detta ger en uppfattning om hur mycket produktion och inkomst som finns per person.

Varför är ekonomisk tillväxt viktig?

Ekonomisk tillväxt är viktig eftersom det kan leda till högre levnadsstandard och förbättrad livskvalitet. När ekonomin växer finns det oftast fler jobbmöjligheter och högre inkomster för människor. Det kan också leda till bättre tillgång till utbildning, vård och infrastruktur. Ekonomisk tillväxt kan också bidra till minskad fattigdom och ökad stabilitet i ett land. Det är därför många regeringar och företag strävar efter att främja och upprätthålla en stark ekonomisk tillväxt.