Exponeringsgrad

Exponeringsgrad definieras som den andel av en portfölj eller fonds tillgångar som är investerade i en viss typ av tillgång, såsom aktier eller obligationer.

Vad är exponeringsgrad?

Exponeringsgrad är ett begrepp inom finansmarknaden som används för att beskriva hur mycket av en investering som är placerad i olika tillgångsslag, till exempel aktier eller obligationer. Exponeringsgraden är en procentuell andel av portföljen eller fondens totala tillgångar som är investerade i en viss typ av tillgång.

Varför är exponeringsgrad viktigt?

Exponeringsgraden är en viktig faktor att överväga vid investeringar eftersom den ger en uppfattning om risken och diversifieringen i en portfölj eller fond. Genom att sprida investeringarna över olika tillgångar kan man minska risken genom att inte vara för beroende av en enda typ av tillgång. En hög exponeringsgrad mot en specifik tillgång innebär att portföljen eller fonden är mer utsatt för prisrörelser och känslig för förändringar på denna marknad.