Fondemittering

Fondemittering är en process där en fond emitterar eller skapar nya andelar som kan köpas av investerare.

Vad är fondemittering?

Fondemittering är en process där en fond emitterar eller skapar nya andelar som kan köpas av investerare. När en fondemittering sker, tillåts investerare att köpa andelar i en fond, vilket ger dem möjlighet att bli ägare till en del av fondens tillgångar. Dessa tillgångar kan vara aktier, obligationer eller andra värdepapper.

Varför görs fondemittering?

Fondemittering görs av olika anledningar. En anledning kan vara att fonden behöver ytterligare kapital för att kunna köpa fler tillgångar. Genom att emittera nya andelar kan fonden locka in mer pengar från investerare. En annan anledning kan vara att efterfrågan på fondens andelar är hög, och fonden vill möta denna efterfrågan genom att skapa fler andelar. Det kan också vara så att fonden vill öka sin storlek för att kunna dra nytta av stordriftsfördelar.