Handelsvolym

Handelsvolym är en term som används inom finansmarknaden för att beskriva den totala mängden aktier eller andra värdepapper som handlas under en viss tidsperiod.

Vad är handelsvolym?

Handelsvolym är ett viktigt begrepp inom finansmarknaden. Det refererar till den totala mängden aktier eller andra värdepapper som köps och säljs under en viss tidsperiod, vanligtvis en dag. Handelsvolymen mäts i antal enheter av det specifika värdepappret som handlas. Till exempel kan handelsvolymen för en viss aktie vara 100 000 enheter under en dag.

Varför är handelsvolym viktig?

Handelsvolymen är en viktig indikator för att bedöma aktiviteten på finansmarknaden och detaljhandelsinvesterarnas intresse för ett specifikt värdepapper. En hög handelsvolym indikerar vanligtvis en aktiv marknad och ett stort intresse för att köpa eller sälja aktier. Det kan också tyda på att det finns stort engagemang från både institutionella investerare och privata investerare. Å andra sidan kan en låg handelsvolym indikera en mindre aktiv marknad där handlare kanske inte är lika intresserade av att köpa eller sälja.