Jämviktsprisbildning

Jämviktsprisbildning är en process som uppstår när utbudet och efterfrågan på en vara eller tjänst är i balans och priset på marknaden är stabilt.

Vad är jämviktsprisbildning?

Jämviktsprisbildning är en process som uppstår när utbudet och efterfrågan på en vara eller tjänst är i balans och priset på marknaden är stabilt. Det innebär att det inte finns något överskott eller underskott av varan eller tjänsten, och det råder en likvägt mellan köpare och säljare.

Hur fungerar jämviktsprisbildning?

För att förstå hur jämviktsprisbildning fungerar kan vi använda oss av exemplet med aktiemarknaden. Om många investerare är villiga att köpa en viss aktie och det samtidigt finns få aktier tillgängliga för försäljning, kommer efterfrågan att vara hög och utbudet lågt. Detta kan leda till att priset på aktien stiger för att balansera utbudet och efterfrågan. Å andra sidan, om det finns många aktier tillgängliga för försäljning men få investerare som är villiga att köpa, kommer utbudet vara högre än efterfrågan och priset att sjunka. När utbudet och efterfrågan på aktien är i balans så kommer priset att vara i jämvikt och vara stabilt.