Kassation

Kassation är en process där värdepapper eller likvider tas bort från en investeringsportfölj.

Vad är kassation?

Kassation är en process där värdepapper eller likvider tas bort från en investeringsportfölj. Den sker vanligtvis när en investerare eller en fondförvaltare beslutar att sälja av en viss andel av sina tillgångar. Det kan också hända om en värdepapper inte längre möter investeringskriterierna eller om företaget som emitterade värdepappret har hamnat i ekonomiska svårigheter. Kassation kan också vara en del av en förlusthanteringstrategi när en investering har gått dåligt och investeraren behöver minska risken i sin portfölj.

Kassation och aktiemarknaden

Inom aktiemarknaden kan kassation innebära att en investerare säljer av aktier i ett visst företag. Det kan ske av olika skäl, som till exempel om företagets finansiella prestanda har försämrats eller om aktierna inte längre bedöms som en lönsam investering. När en investerare kasserar aktier kan det påverka både företaget och aktiemarknaden som helhet. Kassation är en viktig process inom finansmarknaden som hjälper till att hålla investeringsportföljer aktuella och anpassade till marknadsförhållanden och investerarens behov.