Leasingavtal

Leasingavtal är ett avtal där en part (leasingtagaren) får använda en tillgång (exempelvis en bil eller maskin) under en bestämd tid mot att betala en avgift till den andra parten (leasinggivaren).

Hur fungerar ett leasingavtal?

Ett leasingavtal är ett avtal mellan två parter där en part, som kallas leasingtagaren, får använda en tillgång under en bestämd tid mot att betala en avgift till den andra parten, som kallas leasinggivaren. Tillgången som används kan vara exempelvis en bil, maskin eller dator. Leasingtagaren får använda tillgången som om den vore deras egen, men ägandet förblir hos leasinggivaren. Leasingavgiften kan betalas månadsvis eller enligt annan överenskommelse.

Varför används leasingavtal?

Leasingavtal används främst inom företagsvärlden för att möjliggöra användning av tillgångar utan att behöva göra en stor initial investering. Istället för att köpa en tillgång eller ta ett lån för att finansiera inköpet, kan företag välja att teckna ett leasingavtal och betala en regelbunden leasingavgift istället. Detta kan vara fördelaktigt för företag som vill undvika att binda upp kapital i tillgångar eller som vill ha flexibilitet att byta eller uppgradera tillgången efter leasingperiodens slut. Leasingavtal kan även ha skattemässiga fördelar för företag genom att leasingavgiften kan ses som en avdragsgill kostnad.