Mäklaransvar

Mäklaransvar är det ansvar som en mäklare har gentemot sina kunder när det gäller att utföra sina uppdrag på ett rättvist och korrekt sätt.

Vad innebär mäklaransvar?

Mäklaransvar kan förstås som den skyldighet och det ansvar en mäklare har gentemot sina kunder. När en person anlitar en mäklare för att få hjälp med att köpa eller sälja aktier eller andra värdepapper, överlåter personen sitt förtroende till mäklaren. I och med detta uppstår det ett ansvar från mäklarens sida att agera i personens bästa intresse.

Hur säkerställs mäklaransvar?

För att säkerställa mäklaransvar finns det olika regler och föreskrifter som styr hur mäklaren ska agera. Mäklaren måste följa vissa etiska riktlinjer och uppfylla vissa krav för att få vara verksam. Det finns även specifika regler och bestämmelser om hur mäklaren ska hantera kunders pengar och transaktioner. Om en mäklare bryter mot dessa regler kan det leda till disciplinära åtgärder, tillsyn eller till och med rättsliga konsekvenser.