top of page

Sekretesspolicy

 

Förköpsinformation

Placering i finansiella instrument är förknippade med ekonomisk risk oavsett  vilken risknivå du väljer. För att du som kund ska vara medveten om de egenskaper och risker som olika finansiella instrument har, ber vi dig läsa igenom dokumenten som du finner genom att klicka på rubrikerna nedan. Utöver denna information utbildar vi kontinuerligt våra kunder om hur finansmarknaden fungerar och  hur olika finansiella instrument fungerar.
Kontakta oss gärna för mer information. 

Tillsyn och tillstånd
Strategi Invest står under Finansinspektionens tillsyn och kontrolleras löpande i enlighet med rådande lagar och regelverk. Du som kund kan därför känna dig trygg med att dina affärer hos oss sköts på ett korrekt och regelrätt sätt. Vi är stolta över våra tillstånd och värnar och vårdar dem.

Swedsec
Våra rådgivare är licensierade hos SwedSec och därmed har våra rådgivare dokumenterad och nödvändig kunskap och kompetens. SwedSec arbetar för höga kunskaper och regelefterlevnad för anställda på finansmarknaden.
Strategi Invest AB är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB som också är det företag som är anslutet till SwedSec.
Du läsa mer om Swedsec och söka efter licensierade rådgivare här.

Våra tillstånd
Strategi Invest är anknutet ombud till Garantum Fondkommission AB enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.
Som anknutet ombud får Strategi Invest ta emot och vidarebefordra instruktioner eller order avseenden investeringstjänster eller finansiella instrument samt tillhandahålla investeringsrådgivning till kunder avseende finansiella instrument eller tjänster.
Garantum Fondkommission AB ansvarar för ren förmögenhetsskada som ombudet genom sin verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar kunden.
Strategi Invest är också registrerat som försäkringsförmedlare och har därmed tillstånd från Finansinspektionen att enligt lag om försäkringsförmedling förmedla livförsäkringar (samtliga klasser) samt olycksfalls- och sjukförsäkring.
Strategi Invest har även tillstånd för förmedling av fondandelar och investeringsrådgivning avseende fondandelar.
I egenskap av försäkringsförmedlare, med nämnda sidotillstånd, står Strategi Invest direkt under Finansinspektionens tillsyn.

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkring Försäkringsförmedling
Strategi Invest har ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling hos AIG Europe Limited. Ansvarsförsäkringen för försäkringsförmedling uppfyller kraven på ersättningsbelopp som ställs enligt lag. Den högsta ersättningen som kan betalas ut för en skada vid försäkringsförmedlingen är 1 250 618 euro och den högsta ersättningen som kan betalas ut för ett år är 5 002 742 euro.

AIG Europé Limited, Box 3506, 103 69  Stockholm
Telefon: 08-506 920 00
e-post: info.swedsen@aig.com

Ansvarsförsäkring Investeringsrådgivning
Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust som du anser att Garantum Fondkommission AB har vållat, har du möjlighet att rikta krav direkt mot Zurich Incurance pls. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta Garantum Fondkommission AB om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller förmedling av värdepapper är fem (5) miljoner kronor och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under rullande försäkringsperiod (1 år men inte nödvändigtvis ett kalenderår) är 25 miljoner kronor. Skador utöver dessa belopp ska täcks direkt av Garantum Fondkommission AB.

AIG Europé Limited, Box 3506, 103 69 Stockholm
Telefon: 08-506 920 00
e-post: info.swedsen@aig.com

GDPR/ Datorskydd
Hantering av personuppgifter
Strategi Invest AB är noga med att skydda din integritet och dina enskilda rättigheter genom en trygg och säker hantering av personuppgifter. Vi har med anledning av GDPR (General Data Protection Regulation) - Dataskyddsförordningen - samlat all information kring detta i vår nya dataskyddspolicy. Ta gärna del av den, du hittar den i länken nedan.

Strategi Invest är anslutet ombud Garantum Fondkommission AB vilket innebär att det är Garantum Fondkommission AB som är personuppgiftsansvariga när det gäller investeringsrådgivning.  Om du har några frågor eller funderingar kring integritet och dataskydd vänligen kontakta Garantum Fondkommissions dataskyddsombud på e-postadress: GDPR@garantum.se.

Vad gäller försäkringsförmedling och rådivning kring försäkringsfrågor är Strategi Invest själva personuppgiftsansvariga. Om du har några frågor eller funderingar kring integritet och dataskydd gällande försäkringsfrågor vänligen kontakta Peter Hultqvist på mailadress peter@strategiinvest.se

Strategi invests dataskyddspolicy:

Reklamation

Om du inte är nöjd
Det är viktigt för oss att du som kund är nöjd med oss. Vår ambition är att alltid aktivt förebygga eventuella missförstånd. Om du upplever att vi inte har uppfyllt dina förväntningar är det viktigt att du snarast kontaktar oss så att vi tillsammans får reda ut vad som har inträffat.


Kontakta först den som har utfört ditt ärende
Vid klagomål ska du i första hand alltid kontakta din rådgivare för att få ytterligare förklaring till vad som har hänt och reda ut eventuella missförstånd.

Klagomålsansvarig
Om du efter kontakt med din rådgivare fortfarande anser att dina synpunkter inte har beaktats kan du kontakta klagomålsansvarig. Ärendet ska framställas skriftligen, vi ber dig att utförligt beskriva vad du är missnöjd med samt vad som har hänt. Ange även vad du kräver för rättelse eller ersättning.

Klagomål:
Garantum Fondkommission AB:
Box 7641
103 94  Stockholm
Telefon: 08-522 387 80
epost: klagomal@garantum.se

 

Klagomålsansvarig Försäkringsförmedling
Vi har som målsättning att besvara klagomål så skyndsamt som möjligt. Klagomål besvaras normalt inom 14 dagar från det att ärendet har kommit till klagomålsansvarig. Om utredningen av ett klagomål kräver längre handläggningstid kommer du att få information om detta.

Garantum Fondkommission AB:
Box 7641
103 94  Stockholm
Telefon: 08-522 387 80
epost: klagomal@garantum.se

Andra oberoende vägar för prövning

Om du inte är nöjd efter att klagomålsansvarig har prövat ditt ärende finns det andra vägar för prövning. Du har möjlighet att få kostnadsfri vägledning av Konsumenternas Bank- och Finansbyrå respektive Konsumenternas Försäkringsbyrå (www.konsumenternas.se).
Du kan även föra ärendet vidare till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se) eller till allmän domstol.

bottom of page